Kierunki działania

Kierunki Działania

Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego

 

Proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy w przedszkolu Mali Odkrywcy realizowany jest w oparciu
Podstawę programową wychowania przedszkolnego” zatwierdzoną przez MEN 2017 roku.

Głównym celem naszych działań jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, odróżnianie dobra od zła,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, radzenie sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej i wspólnej zabawie,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez muzykę, formy teatralne oraz plastykę,
 • wspieranie aktywności i samodzielności w przygotowaniu dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.

podstawa_programowa_2017_przedszkola_edukacjawczesnoszkolnaedup

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy

 

Pragniemy, aby praca naszego przedszkola była skierowana na dziecko i  jego wszechstronny rozwój. Kadra Pedagogiczna opracowała koncepcję pracy przedszkola na najbliższe lata.

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy

Realizowane programy:

 

1. Program wychowania przedszkolnego

W trakcie przygotowań Rady Pedagogicznej.

2.Program „Dziecięca matematyka ” Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Program został stworzony z myślą o edukacji matematycznej najmłodszych dzieci. Fundamentalną zasadą jest zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez osobiste doświadczenia dziecka. Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka i przygotowanie do nauki w szkole. Program E. Gruszczyk -Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej składa się z 12 kręgów tematycznych:

 • orientacja przestrzenna;
 • rytmy;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania;
 •  wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia;
 • mierzenie długości;
 • klasyfikacja;
 • rozwiązywanie zadań arytmetycznych;
 • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
 • mierzenie płynów;
 • pojęcia geometryczne;
 • konstruowanie gier;
 • zapis czynności matematycznych.

3. Elementy programu „Odimienna Metoda Nauki Czytania” Ireny Majchrzak

Twórcą  innowacyjnej formy nauki czytania jest doktor Irena Majchrzak. Wg koncepcji I. Majchrzak rozumienie słowa powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania, „bo to nie litery się czyta, tylko sens”. O nabyciu umiejętności czytania decydują umysł i wzrok. Dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter. W swoich założeniach koncepcja pomija prawie zupełnie analizę i syntezę słuchową, a nowością jest to, że naukę rozpoczyna od imienia, które jest słowem „otwierającym świat pisma”. Jest kluczem za pomocą którego dziecko może w sposób dla siebie najłatwiejszy i najbardziej naturalny odkryć alfabetyczną strukturę pisma, czyli reakcję znaczeniową między wyrazem napisanym a słowem mówionym.

4. Program profilaktyczno-wychowawczy „Przyjaciele Zippiego”

Jest to międzynarodowy program, który adresowany jest do dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne i emocjonalne małych dzieci. Doskonali relacje dzieci z innymi osobami, uczy znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.